Podmienky inzercie na portáli autoinzer.sk

 

 1. Prevádzkovateľom portálu Autoinzer.sk (ďalej len „Portál“ ) a poskytovateľom služieb je spoločnosť Hoberto s.r.o., so sídlom A. Hlinku 3058/12 926 01 Sereď, IČO: 52484939, IČ DPH: SK2121061338 zapísanou v Obchodom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.44973/T. Adresa elektronickej pošty: info@autoinzer.sk
 2. Prevádzkovateľ poskytuje bezplatné auto-moto inzertné služby pre fyzické aj právnické osoby.
 3. Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na Portál a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli (ďalej len „Používateľ- Používatelia“) je Používateľom. Táto osoba musí byť staršia ako 18 rokov.
 4. Príslušným kontrolným orgánom je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trnave pre Trnavský kraj Trhová 2, 917 01 Trnava (ďalej len „SOI“).

Podmienky používania

 1. Prevádzkovateľ sprostredkováva Používateľom možnosť ponúkať na predaj jednotlivé kategórie tovaru, na ktorý je Portál zameraný (auto-moto tovar). Uzavretím obchodu dochádza teda ku vzniku kúpnej zmluvy medzi konkrétnymi Používateľmi a všetku zodpovednosť za jej riadne plnenie ako aj za prípadné reklamačné konanie a plnenie z neho vyplývajúcich nárokov nesú daní Používatelia.
 2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za :

- obsah inzerátov, ani za žiadne záväzky medzi Používateľmi navzájom, ktoré vzniknú na základe kúpy a predaja jednotlivých inzerovaných tovarov,

- za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov.

 1. Využívanie služieb Portálu je možné len po súhlase Používateľa s Podmienkami, Prevádzkovateľ neposkytuje vedome služby fyzickým osobám mladším ako 16 rokov. Služby Portálu sú poskytované pre inzerentov bezplatne v rámci stanovených limitov počtu aktívnych inzerátov.

 

Registrácia, využívanie konta

 1. Využívanie služieb Portálu je podmienené registráciou. Registrácia poskytuje Používateľovi pod svojim účtom pridávať a editovať inzeráty, využívať doplnkové funkcie jednotlivých služieb. Doplnkovou funkciou služby sa rozumie topovanie inzerátu pomocou sms. Súkromní aj firemní inzerenti môžu služby inzercie začať využívať bezodkladne po vyplnení kontaktných údajov. 
 2. Registráciou Používateľ v systéme Autoinzer.sk dáva súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov a identifikačných údajov pri svojich inzerátoch. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich prihlasovacích a registračných údajov, za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.
 3. Používateľ sa zaväzuje:

-  kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov,

- udržiavať svoje kontaktné údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb Portálu. V opačnom prípade si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zmazať ponuku Používateľa, a to bez nutnosti oznámenia tejto skutočnosti Používateľovi. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku predajcu v prípade, že mu predajca nedokáže preukázať svoju identitu alebo vlastnícky vzťah k inzerovanej ponuke. Pre overenie identity slúži platné telefónne číslo, na ktorom je možné predajcu kontaktovať prípadne vlastnícky vzťah je možné preukázať napr. zaslaním scan-u dokladu, záručného listu, prípadne iných nadobúdacích dokladov. V prípade, že sa zmenili skutočnosti uvádzané v kontaktom formulári Autoinzer.sk, je možné ich kedykoľvek upraviť, a to v sekcii „Nastavenie účtu“ užívateľského menu.

Povinnosti Používateľa

- Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených inzerátov, textu aj fotografii, je povinný zabezpečiť, aby obsah  pridávanej ponuky bol v súlade s legislatívnymi normami SR,

- môže inzerovať iba predmety, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a ich nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR a Používateľ k nim má vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv),

- je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných Používateľov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR,

- neuvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje ani zamlčať údaje o vlastnostiach inzerovaného tovaru alebo dodacích podmienkach,

- nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých ktoré priamo súvisia s danou ponukou,

- nesmie niekoľkokrát uverejniť tú istú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná,

- musí vždy inzerovať konkrétny produkt, nie svoju podnikateľskú činnosť,

- v prípade, že si Firemný inzerent žiada zabezpečiť uverejňovanie vlastnej ponuky automatickým systémom Prevádzkovateľa (automatickým importom), je povinná sprístupniť mu všetky technické informácie súvisiace so správou vlastnej internetovej stránky, ktoré sú potrebné pre zladenie súčinnosti s Portálom. V prípade, že Firemný inzerent potrebné informácie neposkytne, Prevádzkovateľ nie je povinný zabezpečiť uverejňovanie jej ponuky vlastným automatickým systémom. Uverejňovanie ponuky automatickým importom je vždy realizované na základe Zmluvy o poskytovaní inzercie medzi Firemným inzerentom a Prevádzkovateľom,

- Používateľ nie je oprávnený využívať služby Portálu k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Požívateľ nesmie služby Portálu využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb Prevádzkovateľa inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb Portálu, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom Prevádzkovateľa.

- Používateľ sám zodpovedá za splnenie zákonných povinností, vyplývajúcich z predaja a kúpy tovaru cez Portál, najmä pokiaľ ide o získanie podnikateľského oprávnenia pokiaľ je to potrebné, vedenie účtovníctva, alebo o priznanie a odvedenie príslušných daní a odvodov, ochrany spotrebiteľa, reklamy a iné. Prevádzkovateľ nevystupuje v pozícii predajcu alebo distribútora inzerovaného tovaru.

- Používateľ je povinný postupovať tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do jeho používateľského konta treťou stranou, ktorá na vstup do konta Používateľa nemá oprávnenie. Ďalej je Používateľ povinný vykonať všetky bezpečnostné opatrenia, potrebné najmä na zamedzenie úniku prihlasovacieho mena a k nemu prislúchajúceho hesla.

Pridávanie inzerátov

Pridávanie inzerátov sa uskutočňuje dvomi základnými spôsobmi, manuálne alebo automatickým importom z vlastných internetových stránok firiem, resp. iného zdroja uvedeného v Zmluve o poskytovaní inzercie uzatvorenej medzi Firemným inzerentom a Prevádzkovateľom. 

Manuálne pridanie

Záložka „Pridať inzerát“ na hornej lište odkazuje na jednoduchý formulár pre pridanie inzerátu. Potrebné je vyplniť všetky povinné položky. Inzerát je automaticky platný po dobu 30 dní, pokiaľ ho samotný Používateľ nevymaže alebo nedeaktivuje.

Automatický import

Pre Firemných inzerentov, ktorí používajú na administráciu svojej ponuky vlastnú internetovú stránku, resp. inú stránku, kde si aktualizujú svoju ponuku a zároveň majú súhlas s automatickým importom z tejto stránky, existuje služba automatického importu. To znamená, že na základe zabezpečenia technickej kompatibility internetovej stránky predajcu (Používateľa) a systému Autoinzer.sk môže byť jeho ponuka sťahovaná bez toho, aby ju musel manuálne zadávať a spravovať.

Import je uskutočňovaný každých 5 hodín – kvôli aktuálnosti ponuky, resp. v intervale dohodnutom medzi Firemným inzerentom a prevádzkovateľom Portálu. V prípade záujmu o import je potrebné kontaktovať obchodné oddelenie Autoinzer.sk. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie služby automatického importu Firemnému inzerentovi a to aj bez uvedenia dôvodu. 

Pridávané inzeráty môžu prechádzať kontrolou administrátora, ktorý kontroluje dodržiavanie Podmienok inzercie. Prevádzkovateľ inzertného Portálu si vyhradzuje právo odstránenia inzercie, ktorá bude v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu Používateľom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zaradenie inzerátu do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát a to bez oznámenia Používateľovi. Inzeráty, ktoré týmto Podmienkam inzercie odporujú môžu byť bez oznámenia Používateľovi zmenené alebo odstránené, bez ohľadu spoplatnené služby. V prípade, ak budú inzeráty Používateľa odstránené z dôvodu ich rozporu s Podmienkami, považuje sa konanie Používateľa za porušenie jeho povinnosti konať v súlade s Podmienkami; v takom prípade sa poskytnutá služba považuje za ukončenú a poskytnutú v celom rozsahu.

Na Portáli je zakázané inzerovať: inzeráty, ktoré porušujú zákony SR, takéto prípady sú hlásené polícii SR, inzeráty v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, doklady, technické preukazy, štítky, bločky, faktúry, ponuku služieb alebo predmet zárobkovej činnosti, chip tuning, powerboxy, značky s EČV, pohonné hmoty.

Zakázané je: vytvárať duplicitný obsah tzn. inzerovať rovnaký produkt vo viacerých kategóriách, lokalitách atď., inzerovať všeobecné ponuky (napr. „Na predaj autodiely na všetky značky, ceny od...“) c) pridávať inzeráty s nereálnou cenou, písať celé slová veľkými písmenami s výnimkou skratiek, používať v názve alebo v texte kľúčové slová, do názvu alebo textu inzerátu vkladať kontaktné údaje (telefónne číslo, emailovú adresu www adresu atď.) alebo špeciálne znaky (@*#$%^&!?), pridávať fotografie obsahujúce text alebo rôzne grafické prvky (znaky), výnimkou sú firemní klienti, ktorí majú povolené vkladať do obrázku vodoznak, pridávať orámované a inak zvýraznené fotografie, uvádzať audiotextové čísla a sms s osobitnou tarifikáciou, používať superlatívy a neoveriteľné tvrdenia (najlepšia kvalita, najnovšia technológia, najväčšia ponuka, ...), vkladať formulu „viac info v e-maily“ alebo podobne, priestor pre text inzerátu je dostatočne veľký aby sa tam zmestil celý popis, používať opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety, používať propagačné formuly (presvedčte sa osobne, tešíme sa na vás,...), atď., a iné, a podobne, resp. ich ekvivalenty.

V systéme Autoinzer.sk môže Používateľ svoje inzeráty meniť, dopĺňať alebo vymazať kedykoľvek počas ich platnosti. Všetky úkony možno robiť v sekcii „Moje inzeráty“.

Doplnkové služby

 1. Doplnkovými službami sa rozumejú služby, ktorých využívanie nie je podmienkou používania služieb Portálu. Tieto služby sú dostupné všetkým Používateľom (Súkromným inzerentom ako aj Firemným inzerentom) za predpokladu, že ich budú využívať v súlade s Podmienkami. V prípade porušenia Podmienok budú inzeráty vymazané administrátorom (bez náhrady zaplatenej ceny doplnkovej služby) a služba bude považovaná za poskytnutú v celom rozsahu.
 2. Doplnkové služby sú v zmysle § 2 ods. 8 Zákona č. 102/2014 Z. z. pokladané za poskytovanie elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
 3. Spoplatnené doplnkové služby možno využívať až po ich samostatnej aktivácií. Medzi spoplatené doplnkové služby patrí:

Topovanie inzerátu

Čiže

zvýhodnenie pozície inzerátu oproti ostatným inzerátom. To znamená, že inzerát sa posunie pred ostatné (netopované) inzeráty a bude sa zobrazovať na popredných miestach v kategórii ako aj vo výsledkoch vyhľadávania. Poradie je podľa začiatku aktuálneho topovania aj v prípade viacnásobného topovania. Inzerát bude naviac označený oranžovým označením „Palcom nahor“ počas celej doby topovania inzerátu. Doba topovania inzerátu je 7 dní.

Topovanie je možné aktivovať formou SMS správy na číslo 8866 v tvare AINZ IDinzerátu

(ID inzerátu je číslo inzerátu, je uvedené v detaile inzerátu) na obdobie 7 dní od aktivácie služby. Každá SMS bude topovať inzerát na 7 dní dopredu. S rastúcim počtom odoslaných SMS sa čas topovania spočítava:

 • SMS topuje inzerát na 7 dní.
 • SMS topuje inzerát na ďalších 7 dní, celkom na 14 dní.
 • SMS topuje inzerát na ďalších 7 dní, celkom na 21 dní.
 • SMS topuje inzerát na ďalších 7 dní, celkom na 28 dní a pod.

Obdobie topovania inzerátu – začiatok sa rovná dátumu aktivácie topovania, koniec je daný počtom dní topovania (závisí od počtu zaslaných SMS). Topovanie je možné aktivovať počas celého dňa (24 hodín). Po zaslaní SMS správy v tvare AINZ IDinzerátu (ID inzerátu nájdete pri inzeráte) na SMS číslo 8866 bude Používateľovi doručená spätná SMS s informáciou o potvrdení a aktivácii služby. Čas aktivácie služby sa prepočíta presne na minúty, t.j. ak Používateľ topuje inzerát napr. na 7 dní a dostane spätnú SMS 1.8.2015 o 15:40, tak topovanie bude platné do 8.8.2015 15:40.

Ak bude odoslaná SMS v správnom tvare, bude po doručení spätnej SMS inzerát topovaný, ak je odoslaná SMS v nesprávnom tvare alebo Používateľ nemá dostatočný kredit, inzerát nebude topovaný a Používateľ dostane spätnú SMS s pokynmi, ktoré ma vykonať aby mohla byť služba aktivovaná.

Ak bude váš inzerát jediný topovaný, bude sa zobrazovať na prvej pozícii a ostatné (netopované) inzeráty ho nemôžu stanovenú dobu predbehnúť. Ak je topovaných inzerátov viac, ich poradie bude určené podľa času aktivácie topovania inzerátu. Inzeráty, ktoré boli topované neskôr, budú umiestnené vyššie. Po uplynutí doby topovania sa inzerát automaticky zaradí medzi bežné inzeráty, pričom jeho dátum sa už nebude meniť.

Ak bude inzerát v čase aktivácie topovania už topovaný (viacnásobné topovanie), počet dní topovania sa spočíta (7 + 7 + 7 + 7).  Ak je doba platnosti inzerátu kratšia ako obdobie topovania inzerátu, tak sa doba platnosti automaticky po aktivovaní služby predĺži o dobu topovania. 

Cenník doplnkových služieb

 1. Ceny doplnkových služieb sa odvíjajú od počtu odoslaných SMS. Používateľ má možnosť poslať neobmedzený počet SMS správ, pre aktiváciu doplnkových služieb.
 2. V prípade zmeny cien doplnkových služieb, nebude mať táto zmena vplyv na inzeráty s už uhradenými doplnkovými službami. Inzeráty s doplnkovými službami aktivovanými pred zmenou ceny, budú uverejnené podľa pôvodného cenníka počas celej doby, na ktorú boli aktivované.
 3. Aktiváciu doplnkových služieb podporujú operátori: Orange Slovensko, T-Mobile Slovensko a Telefónica O2 Slovakia a SWAN, a.s. (4-ka). Tento spôsob platby sprostredkuje ELET s.r.o., so sídlom Gorazdova 24, 811 04 Bratislava, IČO: 31394981, IČ DPH: SK2020305562, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 8936/B.
 4. O vystavanie faktúry za zaplatené doplnkové služby je potrebné požiadať mailom na info@autoinzer.sk v lehote do 5 dní od zaplatenia. Ak je platieb v rámci daného mesiaca viac, stačí poslať požiadavku na doklad až pri poslednej platbe. Do žiadosti je potrebné uviesť Názov organizácie (firmy), adresu, IČO, DIČ, DIČ DPH, sumu, predmet faktúry (čo sa topuje, zvýrazňuje, aktivuje) a dátum platby. V prípade nedodržania lehoty, nebude žiadosť o vystavenie faktúry akceptovaná.

Zrušenie konta

Používateľ súhlasí, že Prevádzkovateľ môže jeho používateľské konto kedykoľvek v súlade s Podmienkami zrušiť alebo nechať zrušiť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže učiniť najmä na základe:

 • porušenia zákonov a právnych noriem SR a Európskej únie Používateľom;
 • porušenia týchto Podmienok
 • absencie aktivity Používateľského konta po prvej registrácii (v prípade, ak nebolo Používateľské konto použité ani raz počas 21 dní od prvého odhlásenia po novej registrácii konta);
 • absencie verifikácie Používateľského konta prostredníctvom telefónneho čísla Používateľa (v prípade, ak Používateľ neoverí svoje nové konto prostredníctvom telefónneho čísla, nie je možné vykonať ani ďalšie prihlásenie sa do konta);
 • dlhodobej absencie aktivity Používateľského konta (v prípade, ak nebolo Používateľské konto použité počas 3 rokov od posledného odhlásenia);
 • na vlastnú žiadosť Používateľa spôsobom uvedeným priamo v profile Používateľa;
 • z dôvodu poškodzovania Prevádzkovateľa alebo iného Používateľa;

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odoprieť Používateľovi prístup na stránky, alebo odstrániť akýkoľvek obsah daného Používateľa alebo jeho konto zo systému, a to hlavne z dôvodu poškodzovania Poskytovateľa, iného Používateľa alebo porušenia Podmienok.

Zodpovednosť za škodu

Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby Portálu výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb Portálu, ani za spôsob akým služby Portálu využívajú.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb Portálu.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb Portálu alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

Prevádzkovateľ Portálu nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, a to vrátane textu aj fotografií.

Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Portálu, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť Portál bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na Portáli, ako aj spôsobených jeho nefunkčnosťou, chybovosťou, činnosťou používateľov či z iných dôvodov.

Osobitné ustanovenia týkajúce sa platených služieb

 1. Pri platených Službách poskytovaných Prevádzkovateľom sa na záväzkový vzťah medzi Prevádzkovateľom a Používateľom použijú primerane ustanovenia týchto Podmienok s výnimkou článku čl. VII. ods. 8 týchto
 2. V prípade, ak dôjde zo strany Používateľa platených Služieb k porušeniu týchto Podmienok, Prevádzkovateľ je oprávnený tomuto Používateľovi obmedziť používanie takejto platenej Služby.
 3. Záväzkový vzťah medzi Prevádzkovateľom a Používateľom môže byť ukončený:
 • uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená, ak bola Používateľovi poskytovaná platená Služba na dobu určitú bez možnosti automatickej prolongácie,
 • písomnou dohodou uzatvorenou medzi Prevádzkovateľom a Používateľom,
 • odstúpením od zmluvy, v súlade s ustanoveniami týchto Podmienok alebo príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka,
 • písomnou výpoveďou podľa týchto Podmienok,
 1. Používateľ, ktorý je Firemným inzerentom, je oprávnený po uzatvorení zmluvy zmluvu jednostranne zrušiť iba pred začatím poskytovania platených Služieb (resp. začatím kampane), a to zaplatením storno poplatku vo výške 50% z dohodnutej zmluvnej ceny Služieb. Pre vylúčenie pochybností, Službami pre účely tohto ustanovenia sa rozumejú aj reklamné služby (kampaň), ktoré sú Firemnému inzerentovi poskytované na portáli za odplatu.
 2. Ak bolo poskytovanie platených Služieb dojednané na určitú dobu s automatickou prolongáciou, Používateľ, ktorý je Firemným inzerentom, je oprávnený zmluvu písomne vypovedať najneskôr 3 pracovné dni po doručení faktúry za ďalšie obdobie, pričom zmluva sa zrušuje posledným dňom predplateného obdobia, v ktorom bola výpoveď doručená spoločnosti.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený ukončiť zmluvný vzťah výpoveďou, ak bolo rozhodnuté o ukončení činnosti, ktorá je predmetom poskytovania Služieb podľa týchto všeobecných obchodných
 4. Prevádzkovateľ je povinný Používateľa platených Služieb, ktorý porušil tieto Podmienky informovať o zistenom porušení a o rozsahu obmedzenia. V prípade, ak dôjde zo strany Používateľa platených služieb k porušeniu Podmienok opakovane počas 6 mesiacov od porušenia Podmienok, na ktoré bol Používateľ upozornený v súlade s predchádzajúcou vetou tohto bodu Podmienok (ďalej len „Podstatné porušenie Podmienok“), Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy. Vzhľadom na povahu poskytovaných Služieb, Prevádzkovateľ a Poskytovateľ, ktorý sa pokladá za spotrebiteľa v zmysle príslušných právnych predpisov, týmto súhlasia v súlade s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka, že odstúpením od zmluvy podľa tohto bodu dochádza k zrušeniu zmluvy ku dňu doručenia odstúpenia (t.j. k zrušeniu registrácie). Pre vylúčenie pochybností, v prípade ak má daný Používateľ vytvorené viaceré používateľské kontá, pri Podstatnom porušení Podmienok a uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pri Podstatnom porušení podmienok zo strany Prevádzkovateľa, budú zrušené všetky kontá daného používateľa.
 5. Odstúpenie od zmluvy z dôvodu Podstatného porušenia Podmienok oznámi Prevádzkovateľ Používateľovi e-mailom na e-mailovú adresu Používateľa zadanú pri registrácii. Odstúpenie od zmluvy z dôvodu Podstatného porušenia Podmienok sa pokladá za doručené na druhý deň od odoslania e-mailovej správy obsahujúcej odstúpenie od zmluvy z dôvodu Podstatného porušenia Podmienok.
 6. Pri platených Službách môže byť ich poskytovanie (aktivácie) zabezpečované aj v súčinnosti s iným subjektom. Ide o aktivácie platených služieb, ktoré zabezpečuje a spôsob platby sprostredkuje spoločnosť ELET s.r.o., so sídlom Gorazdova 24, 811 04 Bratislava, IČO: 31394981, IČ DPH: SK2020305562, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 8936/B. Aktiváciu doplnkových (platených) Služieb podporujú operátori: Orange Slovensko, T-Mobile Slovensko, Telefónica O2 Slovakia a SWAN, a.s. (4ka). V prípade niektorých platených služieb môže byť pre ich realizáciu potrebná aj súčinnosť príslušných bankových subjektov alebo sprostredkovateľov platobných systémov.
 7. Vzhľadom na charakter poskytovania Služieb, Používateľ súhlasí s elektronickým zasielaním dokladov za platené Služby.

 Záverečné ustanovenia

 1. Podmienky inzerovania na Portáli nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia. V prípade ak má Používateľ postavenie spotrebiteľa v zmysle príslušných právnych predpisov, vzájomný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, ktorý má postavenie spotrebiteľa sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych noriem upravujúcich ochranu spotrebiteľa v podmienkach Slovenskej republiky; pokiaľ Používateľ nie je spotrebiteľom, na otázky neupravené Podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
 2. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby Portálu bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používateľov.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok z technických dôvodov, legislatívnych zmien alebo z dôvodu rozšírenia, zúženia alebo inej zmeny poskytovaných služieb na Autoinzer.sk alebo z dôvodu potrieb Prevádzkovateľa. V prípade, že dôjde k zmene Podmienok, Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia Podmienok. Používateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto Podmienok. Ak Používateľ pokračuje v používaní Služieb po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí.

 

V Seredi, dňa 1.5.2020